nadbuzanskaszostka18

Nadbużańska szóstka 2018. Wilczogęby 26.08.2018

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

InformacjeREGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING „NADBUŻAŃSKA SZÓSTKA 2018

 

I. Cel imprezy:

1. Popularyzacja i upowszechnianie najprostszych form ruchu (biegania i marszu), jako sposobów na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka w każdym wieku.

2. Promocja Gminy Sadowne, prezentacja terenów nadbużańskich, jako obszaru atrakcyjnego sportowo, turystycznie i rekreacyjnie.

3. Wkład w promocję imprez sportowych w Województwie Mazowieckim.

4. Integracja środowiska lokalnego wokół sportu i rekreacji.

II. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Klub Sportowy „Wicher” Sadowne.

III. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Sadowne i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

IV. Patronat Medialny: Portal: www.info.sadowne.pl

V. Termin, miejsce, trasa: Niedziela, 26 sierpnia 2018 r. – Wilczogęby, gm. Sadowne.

Start marszu nordic walking: godz. 11.00. Start biegu głównego: godz. 11.10.

Długość trasy 6.000 m wg załączonej mapki. Trasa żwirowo-piaszczysta, a w środkowej części ok. 1200 m asfaltu.

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1. Limit 200. uczestników łącznie dla biegu i marszu. Za uczestnika uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie chiptiming.pl. W momencie zgłoszenia się 200. uczestników lista startowa zostanie zamknięta. Organizatorzy zastrzegają dodatkowe miejsca na liście dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów.

2. W imprezie mogą brać udział uczestnicy, którzy do dnia startu ukończyli 16. rok życia.

3. Uczestnicy powyżej 18. roku życia wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadczają, iż biegną na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu imprezy tj. 26 sierpnia 2018 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie wydawania numeru startowego.

4. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną na stronie Imprezy prowadzonej przez firmę Chiptiming.

5. Jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w miejscu startu na 1 godzinę przed startem.

6. Numery startowe wydawane będą po zgłoszeniu na 1 godzinę przed startem w miejscu startu.

7. Pomiar czasu na mecie dokonywany będzie elektronicznie przez firmę Chiptiming, a wraz z numerem startowym uczestnicy otrzymają zwrotne chipy, które należy przymocować sznurówką do buta.

8. Biuro zawodów w miejscu startu/mety będzie czynne w dniu imprezy tj. 26 sierpnia 2018 r. od 9.30 do 10:45.

9. Dla biegaczy prowadzona będzie klasyfikacja open w kategoriach kobiet i mężczyzn, a także klasyfikacje wiekowe: I - od 16 do 29 lat, II - od 30 do 45 lat i III - powyżej 45 lat, w kategoriach kobiet i mężczyzn. W przypadku nie zgłoszenia się do którejś z kategorii minimum trzech zawodników, zawodnicy z tej kategorii zostaną przypisani do kategorii sąsiedniej. Dla uczestników marszu nordic walking prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa: I – od 16 do 45 lat i II - powyżej 45 lat, w kategoriach kobiet i mężczyzn.

10. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii nagrodzeni zostaną pucharami, natomiast wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg i marsz, mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal, wśród wszystkich uczestników po biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Przewidujemy atrakcje kulinarne.

VII. Opłata startowa: Opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych – 20,00 zł, opłaty tej należy dokonać po zgłoszeniu do imprezy na konto o nr 95 9236 0008 0260 0488 2000 0010 – Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne. Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów w dniu startu – 30,00 zł.

VIII. Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia cyklu zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznanie, wydanie i odbiór nagród.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i rokiem urodzenia – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę (chyba, że warunki pogodowe zagrażać będą życiu lub zdrowiu uczestników).

2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy i na jej terenie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystanie w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5. Podczas zawodów, uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na klatce piersiowej.

6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do Organizatora.

7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców.

10. Osoby, które zrezygnują ze startu, nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.

11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

12. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

13. Protesty rozstrzyga Komandor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Komandor Biegu: Emil Filipiak – tel.: 695 597 275.


Wyniki

Kobiety kat wiekowe.pdf
KOBiety OPEN.pdf
Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Mężczyźni Bieg OPEN.pdf
Nordic Walking Kobiety kat wiekowe.pdf
Nordic Walking Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Nordic Walking Mężczyźni & Kobiety OPEN.pdf

Aktualności